Javni pozivi

Javni poziv za ugovaranje farmaceutskih usluga izdavanja lijekova sa Dodatne liste lijekova

 

06.11.2018 11:37
 
Pozivaju se zdravstvene ustanove - apoteke, registrovane na području Brčko distrikta BiH, koje su zainteresovane da sa Fondom zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH zaključe Ugovor o pružanju farmaceutskih usluga izdavanja lijekova sa Dodatne liste lijekova osiguranim licima Fonda, dа u sklаdu sа uslоvimа i kritеriјumimа iz оvоg Jаvnоg pоzivа, pоdnеsu priјаvе za zaključivanje Ugovora. Оvај Jаvni pоziv је оtvоrеn od 28.02.2018. gоdinе.

Prijave za učešće po Javnom pozivu sa dokumentacijom iz tačke IV ovog Javnog poziva, dostavljaju se u zatvorenoj i zapečaćenoj koverti, putem pošte na adresu Fond zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH, ul. Vuka S. Karadžića br. 4 ili lično u zgradu Fonda, prizemlјe (šalter 6), najkasnije do 07.03.2018. godine.

Apoteke, koje nakon 07.03.2018. godine, iskažu interesovanje da sa Fondom stupe u ugovorni odnos za pružanje usluga koje su predmet ovog Javnog poziva, mogu podnijeti prijave i ostalu dokumentaciju potrebnu za zaključivanje Ugovora, pod uslovima i kriterijuma utvrđenim ovim Javnim pozivom.

0 0

Odaberite pismo:

Najčešća pitanja

Prijava/promjena/odjava na zdravstveno osiguranje

icon

Znate li svoja prava?

Anketa

Da li ste zadovoljni zdravstvenim uslugama?