Javni pozivi

Pozivaju se lјekari iz javnih i privatnih zdravstvenih ustanova sa područja Brčko distrikta BiH, koji su zainteresovani za učešće u radu stručnih komisija Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH, da u skladu sa uslovima i kriterijima iz ovog Javnog poziva, podnesu prijave i ostalu potrebn...
U skladu sa članom 7 Pravilnika o postupku dodjele ugovora za nabavku usluga iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 66/16) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke, broj: 015-180/5-2/20 od 19.02.2020. godine, Fond zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH, objavl...
U skladu sa članom 7 Pravilnika o postupku dodjele ugovora za nabavku usluga iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 66/16) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke, broj: 015-180/5-12/20 od 05.03.2020. godine, Fond zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH, o...
Pozivaju se zdravstvene ustanove sa područja BiH, ovlaštene za obavljanje usluga asistirane reprodukcije, koje su zainteresovane da sa Fondom zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH  zaključe Ugovor o pružanju usluga asisitirane reprodukcije, dа u sklаdu sа uslоvimа i kritеriјumimа iz оvоg jаvnоg pоzivа, p...
Pozivaju se zdravstvene ustanove - apoteke, registrovane na području Brčko distrikta BiH, koje su zainteresovane da sa Fondom zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH zaključe Ugovor o pružanju farmaceutskih usluga izdavanja lijekova sa Dodatne liste lijekova osiguranim licima Fonda, dа u sklаdu sа usl...
0 0

Odaberite pismo:

Najčešća pitanja

Prijava/promjena/odjava na zdravstveno osiguranje

icon

Znate li svoja prava?

Anketa

Da li ste zadovoljni zdravstvenim uslugama?