DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Prava iz dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja

Sredstva za dobrovoljno zdravstveno osiguranje osiguravaju građani lično ili putem preduzeća, institucija ili na neki drugi način na koji sami odluče da udružuju sredstva za ovo osiguranje, u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju Brčko distrikta BiH (“Službeni glasnik Brčko distrikta BiH”,broj: 1/02, 7/02, 19/07, 2/08 i 34/08).

Lica koja nisu obuhvaćena obveznim osiguranjem mogu u cilju ostvarenja prava iz zdravstvenog osiguranja dobrovoljno platati doprinos utvrđen Odlukom o osnovici i stopi doprinosa za zdravstveno osiguranje.
Nakon uplate doprinosa za dobrovoljno zdravstveno osiguranje, Fond zdravstvenog osiguranja je dužan takvim licima osigurati prava istovjetna pravima osiguranika po osnovu obaveznog zdravstvenog osiguranja.
Prava obuhvaćena dobrovoljnim osiguranjem ostvaruju se na način i u postupku predviđenom za ostvarenje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Odredbe Zakona o zdravstvenom osiguranju koje se odnose na obaveze osiguranika, prava i obaveze Fonda zdravstvenog osiguranja prema osiguranicima, davaocima usluga i trećim licima koje se odnose na obavezno zdravstveno osiguranje, shodno se primjenjuju i u slučaju dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja.

Kategorije osiguranih lica

Dobrovoljno osigurana lica su lica na koja se ne odnose odredbe iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i koja su obveznici obračunavanja i uplate doprinosa za dobrovoljno zdravstevno osiguranje, sama za sebe.

Osnov osiguranja

Doprinosi za zdravstveno osiguranje lica iz člana 18. plaćaju se na osnovu mjesta prebivališta po propisima Distrikta.
0 0

Odaberite pismo:

Najčešća pitanja

Prijava/promjena/odjava na zdravstveno osiguranje

icon

Znate li svoja prava?

Anketa

Da li ste zadovoljni zdravstvenim uslugama?