OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja

Obveznim zdravstvenim osiguranjem pod određenim uslovima i slučajevima određenih ovim zakonom, osigurava se:

a) Osiguranicima:

- zdravstvena zaštita
- novčane naknade
- druga prava određena zakonom.

b) Članovima porodice osiguranika:

-zdravstvena zaštita
-novčane naknade, osim naknade plate usljed privremene spriječenosti za rad
-druga prava određena zakonom.

Kategorije osiguranih lica

U skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju Brčko distrikta BiH (“Službeni glasnik Brčko distrikta BiH”,broj: 1/02, 7/02, 19/07, 2/08 i 34/08), osigurana lica su:

a) Osiguranici

1. lica koje su zaposlena kod pravnih ili fizičkih lica, lica izabrane ili imenovane za obavljanje određenih dužnosti u organima i institucijama Distrikta, ukoliko za svoj rad primaju plaću,
2. lica koja ličnim radom samostalno obavljaju poslove u privatnom sektoru (samo-zaposleni) u vidu zanimanja ili profesionalne djelatnosti,
3. lica koja imaju privremeno boravište i rade u Distriktu a zaposlene su kod stranog poslodavca i nemaju osiguranje kod stranog fonda zdravstvenog osiguranja ili druge ustanove nadležne za realizaciju zdravstvenog osiguranja,
4. lica koja se nakon završenog školovanja nalaze na obaveznom praktičnom radu, ako rade puno radno vrijeme,
5. poljoprivrednici/farmeri koji obavljaju poljoprivredne poslove u Distriktu, kao svoje jedino ili glavno zanimanje, poljoprivrednici koji su iznajmili svoje poljoprivredno zemljište i lica koje su uzele zemljište u zakup, ukoliko nisu osigurane po drugom osnovu,
6. korisnici penzija koji žive u Distriktu,
7. korisnici prava na profesionalnu rehabilitaciju i zaposlenje u skladu s odredbama zakona o penzijsko invalidskom osiguranju,
8. korisnici penzija i invalidnine s prebivalištem na prostoru Distrikta, koji to pravo isključivo ostvaruju iz stranih penzijsko - invalidskih osiguranja, ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno,
9. nezaposlene lica, registrirane u nadležnoj službi za zapošljavanje u Distriktu,
10. lica s prebivalištem u Distriktu, kojima je priznat status vojnog, mirnodopskog ili civilnog invalida rata ili status korisnika obiteljske invalidnine, u skladu s pozitivnimpropisima, ako nisu osigurana po nekom drugom osnovu,
11. lica koja su korisnici socijalne pomoći,
12. policijski službenici , vatrogasci i demineri,
13. druga lica određene posebnim propisima.
14.Državljani zemalja sa kojima je sklopljen Međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju (zdravstveno osiguranje) ostvaruju zdravstvenu zaštitu u obimu koji je utvrđen ugovorom.

b) Članovi porodice osiguranika

Članovi porodice osiguranika koji su korisnici prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja su: supružnik i djeca osiguranika.
- Djeca osiguranika imaju prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja:
1) do navršene 15 godine života, a ako redovno pohađaju školu, fakultet ili neku drugu obrazovnu ustanovu, do završetka školovanja, a najduže do navršenih 27 godina,
2) koja su zbog povrede ili bolesti prekinula redovno školovanje, imaju pravo na zdravstveno osiguranje u toku trajanja liječenja bolesti ili povrede;
3) koja postanu trajno ili privremeno nesposobna za rad prije 15 godina starosti ili u toku perioda redovnog školovanja, imaju pravo na zdravstveno osiguranje tokom trajanja njihove nesposobnosti, a u skladu s posebnim propisima.

Osnov osiguranja

Doprinosi za zdravstveno osiguranje lica iz člana 18. plaćaju se na osnovu mjesta prebivališta po propisima Distrikta.
0 0

Odaberite pismo:

Najčešća pitanja

Prijava/promjena/odjava na zdravstveno osiguranje

icon

Znate li svoja prava?

Anketa

Da li ste zadovoljni zdravstvenim uslugama?