Dodatni projekti

Obavještenje o utvrđivanju prava na finansiranje trećeg pokušaja asistirane reprodukcije

Obavještavamo osigurana lica Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH da će Fond zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH počev od 01.11.2018. godine, finansirati i treći pokušaj asistirane reprodukcije/vantjelesne oplodnje u skladu sa Odlukom Vlade Brčko distrikta BiH o odobravanju programa utroška sredstava za dodjelu subvencije Fondu zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH za finansiranje trećeg pokušaja vještačke oplodnje, broj: 13-002566/18 od 22.10.2018. godine. Uslovi i kriterijumi koje osigurana lica moraju ispunjavati su identični uslovima po kojima je Fond do sada finansirao prvi i drugi pokušaj asistirane reprodukcije, osim što je dobna granica osiguranog lica ženskog pola za finansiranje trećeg pokušaja utvrđena do navršenih 45 godina života i što pravo na finansiranje trećeg pokušaja ostvaruju parovi koji su prethodno prošli dva pokušaja asistirane reprodukcije, koji se finansiraju na teret sredstava Fonda. Novčani iznos za finansiranje trećeg pokušaja asistirane reprodukcije identičan je iznosu do kojeg se finansira drugi pokušaj. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Fondu zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH na broj telefona 049/217-767 ili na broj: 049/216-793.

 

Finansiranje procedure asistirane reprodukcije (vantjelesne oplodnje) osiguranim licima Fonda

Upravni odbor Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH, na osnovu člana 13, stava (1), tačka a) i b) Statuta Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 17/07, 1/08, 3/15, 7/15, 41/16 i 42/17), u skladu sa članom 5, stav (1) i člana 6, stav (1) Odluke o realizaciji projekta finansiranja asistirane reprodukcije, broj: 015-180/7-UO-42/15 od 28.05.2015. godine, broj: 015-180/7-UO-42/15-1 od 30.06.2015. godine i broj: 015-180/7-UO-42/15-2 od 31.01.2017. godine, na 13. redovnoj sjednici, održanoj 30.01.2018. godine, donosi Odluku o iznosu finasiranja asistirane reprodukcije.

 

Finansiranje nabavke bezglutenskog brašna osiguranim licima Fonda oboljelim od celijakije

Na osnovu Instrukcije o načinu snabdijevanja osiguranih lica Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH oboljelih od celijakije bezglutenskim brašnom, broj: 015-180/8-42/09-1 od 9. aprila 2009. godine, Fond snabdijeva bezglutenskim brašnom osigurana lica oboljela od celijakije, u skladu sa Odlukom, broj: 015-180/7-22/10 od 25.02.2010. godine.


Rehabilitacija oboljelih od multipleskleroze

Upravni odbor Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH, na osnovu člana 13 stava 1 tačke a) u vezi s tačkama b) i h) Statuta Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“ brojevi 17/07 i 1/08), na 40. redovnoj sjednici održanoj 28. januara 2010. godine, donosi Odluku o utvrđivanju prava na finansiranje mnjdicinske rehabilitacije, za osigurana lica Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH, obolјela od mišićne distrofije i multipleskleroze, na teret sredstava Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH. Ovom odlukom utvrđuje se pravo osiguranim licima Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH, obolјelim od mišićne distrofije i multipleskleroze na finansiranje medicinske rehabilitacije, na teret sredstava Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH
0 0

Odaberite pismo:

Najčešća pitanja

Prijava/promjena/odjava na zdravstveno osiguranje

icon

Znate li svoja prava?

Anketa

Da li ste zadovoljni zdravstvenim uslugama?