Dodatni projekti

Finansiranje procedure asistirane reprodukcije (vantjelesne oplodnje) osiguranim licima Fonda

Upravni odbor Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH, na osnovu člana 13, stava (1), tačka a) i b) Statuta Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH", broj: 17/07, 1108 i 3/15) i Odluke o utvrđivanju prava na proceduru asistirane reprodukcije, broj: 015-180/7-96/09 od 12.10.2009. godine, na 37. redovnoj sjednici, održanoj 28.05.2015. godine, donosi Odluku o realizaciji projekta Finansiranja asisitirane reprodukcije. Ovom Odlukom se propisuju uslovi, način i postupak realizacije projekta finansiranja procedure asistirane reprodukcije (vantjelesne oplodnje) osiguranim licima Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH sredstvima obaveznog zdravstvenog osiguranja Fonda i druga pitanja od značaja za realizaciju projekta finansiranja procedure asistirane reprodukcije.

 

Finansiranje nabavke bezglutenskog brašna osiguranim licima Fonda oboljelim od celijakije

Na osnovu Instrukcije o načinu snabdijevanja osiguranih lica Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH oboljelih od celijakije bezglutenskim brašnom, broj: 015-180/8-42/09-1 od 9. aprila 2009. godine, Fond snabdijeva bezglutenskim brašnom osigurana lica oboljela od celijakije, u skladu sa Odlukom, broj: 015-180/7-22/10 od 25.02.2010. godine.


Rehabilitacija oboljelih od multipleskleroze

Upravni odbor Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH, na osnovu člana 13 stava 1 tačke a) u vezi s tačkama b) i h) Statuta Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“ brojevi 17/07 i 1/08), na 40. redovnoj sjednici održanoj 28. januara 2010. godine, donosi Odluku o utvrđivanju prava na finansiranje mnjdicinske rehabilitacije, za osigurana lica Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH, obolјela od mišićne distrofije i multipleskleroze, na teret sredstava Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH. Ovom odlukom utvrđuje se pravo osiguranim licima Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH, obolјelim od mišićne distrofije i multipleskleroze na finansiranje medicinske rehabilitacije, na teret sredstava Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH
0 0

Odaberite pismo:

Najčešća pitanja

Prijava/promjena/odjava na zdravstveno osiguranje

icon

Znate li svoja prava?

Anketa

Da li ste zadovoljni zdravstvenim uslugama?