Razgovori organa za vezu između BiH i Srbije u oblasti zdravstvenog osiguranja održani u Brčko distriktu BiH od 08.09. do 10.09.2015. godine

       U Brčko Distriktu BiH su u organizaciji Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH, kao domaćina , u hotelu “Jelena” od 08.09. do 10.09. 2015. godine održani razgovori organa za vezu iz oblasti zdravstvenog osiguranja Bosne i Hercegovine i Republike Srbije.

Ispred Bosne i Hercegovine razgovorima su prisustvova tri organa za vezu iz oblasti zdravstvenog osiguranja: Fond zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH, Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske i Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH.

Članovi delegacije Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH su bili: Rasim Karić, Šef službe ekonomsko- finansijkih poslova koji je bio i Šef delegacije Bosne i Hercegovine; Tijana Stjepanović, Šef službe za pravne i opšte poslove; Prim. Dr Lidija Ljubojević, Šef službe za zdravstvenu zaštitu i Đorđija Cvijić, Referent za ino osiguranje.
Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske je predstavljao Neboša Zgonjanin, Izvršni direktor Sektora za prava iz zdravstvenog osiguranja.
Članovi delegacije Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine su bili : Suada Kovačevć, Rukovodilac službe za inostrano osiguranja i Jelka Blažević i Mirela Čuljak koje su bile predstavnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko – neretvanskog kantona.

Ispred Republike Srbije razgovorima organa za vezu iz oblasti zdravstvenog osiguranja su prisustvovali : Zоrаn Pаnоvić, dirеktоr Zаvоdа zа sоciјаlnо оsigurаnjе, šеf dеlеgаciје;
Мilоš Nikаč, pоmоćnik dirеktоrа Zаvоdа zа sоciјаlnо оsigurаnje; Аlеksаndrа Hrаnjеc, rukоvоdilаc grupе zа primеnu mеđunаrоdnih ugоvоrа u оblаsti zdrаvstvеnоg оsigurаnjа Zаvоda zа sоciјаlnо оsigurаnjе; Simа Zаkić, pоmоćnik nаčеlnikа u Оdеlјеnju zа sprоvоđеnjе mеđunаrоdnih ugоvоrа u
Rеpubličkom fоndu zа zdrаvstvеnо оsigurаnjе; Таtјаnа Јоkаnоvić, Sеktоr zа budžеt i finаnsiје u Мinistаrstvu оdbrаnе Republike Srbije; Kosa Labus, Vојnоmеdicinskа Аkаdеmiја i Drаgаn Rаdоšеvić, nаčеlnik 4. Оdеlјеnjа zа pоslоvе sа vојnim оsigurаnicimа u Fоndu zа sоciјаlnо оsigurаnjе vојnih оsigurаnikа.

Teme razgovora organa za vezu iz oblasti zdravstvenog osiguranja dviju država su bile:
Razmjena informacija o promjenama u zakonodavstvu dviju država ugovornica u oblasti zdravstvenog osiguranja od aprila 2013. godine do danas, stanje međusobnih obaveza i potraživanja po osnovu obračuna stvarnih troškova i obračuna paušalnih troškova između država ugovornica u okviru spovođenja međudržavnog sporazuma iz oblasti socijalnog osiguranja i izmjena člana 3 dogovora o paušalnoj naknadi troškova zdravstvene zaštite.

Na razgovorima, dvije delegacije su razmjenile informacije o promjenama u zakonodavstvu dviju država ugovornica u oblasti zdravstvenog osiguranja od aprila 2013. godine, kada su održani prethodni razgovori organa za vezu i iskustvima u pogledu zaključivanja novih i revidiranja važećih sporazuma o socijalnom osiguranju.
Delegacije su razmjenile liste kontakt osoba organa za vezu i nadležnih nosilaca, sa adresama, brojevima telefona i e-mail adresama.

Dvije strane su razmjenile podatke o međusobnim obavezama i potraživanjima po osnovu naknade stvarnih troškova zdravstvene zaštite za period od 2011. do 2015. godine.
Konstatovano je da postoje manja neslaganja, koja će se u naknadnoj prepisci usaglasiti i nakon čega bi se, u što kraćem roku, izvršila plaćanja nespornih potraživanja.

U pogledu obračuna troškova zdravstvene zaštite plaćanjem mjesečnih paušalnih iznosa, takođe, su razmjenjeni pregledi međusobnih obaveza i potraživanja. Dogovoreno je da se usaglašavanje stanja izvrši za period od 2010. godine zaključno sa 2013. godinom.
Dvije strane su konstatovale da je u prethodnom periodu došlo do poboljšanja dinamike izmirivanja naknade troškova zdravstvene zaštite i istovremeno se usaglasile da će i nadalje preuzimati mjere kako bi se situacija u ovoj oblasti poboljšala.

Dvije delegacije su se dogovorile da će pristupiti izmjeni člana 3 dogovora o paušalnoj naknadi troškova zdravstvene zaštite kada se prethodno organi za vezu Bosne i Hercegovine usaglase po ovom pitanju i zauzmu jedinstven stav i o tome obavijeste delegaciju Republike Srbije koja je izrazila spemnost da izradi nacrt Dogovora o paušalnoj naknadi troškova zdravstvene zaštite imajući u vidu da je Dogovor koji je u primjeni zaključen još 2005. godine i da utvrđeni paušalni iznosi naknade troškova zdravstvene zaštite nisu realni i neodražavaju stvarno stanje troškova zdravstvene zaštite.

Konstatovano je da su razgovori održani u radnoj, konstruktivnoj i prijateljskoj atmosferi u skladu sa tradicionalno dobrim odnosima dviju država u oblasti socijalnog osiguranja.  

 

INO OSIGURANJE

Stanovnici Distrikta upućeni na rad u inozemstvo su obvezno osigurani i imaju pravo na usluge regulisane Zakonom o zdravstvenom osiguranju Brčko distrikta BiH (“Službeni glasnik Brčko distrikta BiH”,broj: 1/02, 7/02, 19/07, 2/08 i 34/08).

Državljani zemalja sa kojima je sklopljen Međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju (zdravstveno osiguranje) ostvaruju zdravstvenu zaštitu u obimu koji je utvrđen ugovorom.

Zdravstvena zaštita obuhvata pravo na zdravstvenu zaštitu u inozemstvu na osnovu odredbi Zakona o zdravstvenom osiguranju Brčko distrikta BiH (“Službeni glasnik Brčko distrikta BiH”,broj: 1/02, 7/02, 19/07, 2/08 i 34/08), međudržavnih sporazuma o socijalnom osiguranju i na osnovu njih donesenih provedbenih akata.

Obveznici obračunavanja i plaćanja doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje su lica zaposlena u inostranstvu, za članove svojih porodice koje žive na prostoru Distrikta, ako nisu osigurana po nekom drugom osnovu, što je regulisano međudržavnim sporazumima o socijalnom osiguranju.
0 0

Odaberite pismo:

Najčešća pitanja

Prijava/promjena/odjava na zdravstveno osiguranje

icon

Znate li svoja prava?

Anketa

Da li ste zadovoljni zdravstvenim uslugama?