Dopuna Esencijalne liste lijekova za potrebe osiguranih lica Fonda zdravstvenog osiguranja

Komisija Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH nadležna za utvrđivanje sadržaja Esencijalne liste lijekova predložila je da se pristupi izmjeni važeće metodologije utvrđivanja referalnih cijena lijekova utvrđenih Esencijalnom listom lijekova, za potrebe osiguranih lica Fonda zdravstvenog osiguranja, odnosno da se uvede još jedan dopunski kriterijum za određivanje cijene lijekova čime je omogućen sveobuhvatniji pristup u utvrđivanju sadržaja Esencijalne liste.

Razumijevajući potrebe osiguranih lica, pri tome vodeći računa o planiranim finansijskim sredstvima, komisija je nakon detaljnih analiza sadržaja Esencijalne liste lijekova, predložila da se pored postojećih 96 lijekova uvrsti devet novih lijekova na Esencijalnu listu lijekova.

Upravni odbor Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH je po prijedlogu Komisije, donio Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o metodologiji utvrđivanja referalnih cijena lijekova, kojom se uvodi dodatni kriterijum, odnosno u situaciji kada se određeni lijek nalazi samo na jednoj od pozitivnih listi lijekova, kriterijum za određivanje referalne cijene je niža uporedna cijena lijeka sa pozitivne liste lijekova na kojoj se taj lijek nalazi i maksimalne veleprodajne cijene istog lijeka utvrđena i objavljena od strane Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH. Uvođenjem navedenog dopunskog kriterijuma u važeću metodologiju lijekova omogućeno je bolje i adekvatnije liječenje osiguranih lica Fonda zdravstvenog osiguranja.

Novi lijekovi koji su uvršteni na Esencijalnu listu lijekova služe za liječenje: kardiovaskularnih oboljenja, respiratornih oboljenja, metaboličkih oboljenja, snižavanja serumskih masnoća, gastrointestinalnih tegoba i ublažavanje simptoma benigne hiperplazije prostate. Finansijskim planom Fonda za 2018. godinu, za lijekove sa Esencijalne liste planirano je 5.805.000 KM, što je za 2,25% više u odnosu na prošlu godinu.

Fond će u ovoj godini, prema raspoloživim sredstvima nastaviti aktivnosti na unapređenju prava osiguranih lica. Ovim putem želimo da istaknemo da bi se značajno poboljšanje postiglo uvođenjem elektronskog recepta u JZU ''Zdravstveni centar Brčko distrikt BiH'' na čemu Fond insistira više godina.

Nova Esencijalna lista lijekova za potrebe osiguranih lica Fonda zdravstvenog osiguranja, biće u primjeni od 01.02.2018. godine.

FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Obavijesti

 

Obavijest poslodavcima i samozaposlenim licima (15.08.2017. godine)

Direktor Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko Distrikta BiH, na osnovu člana 20 Pravilnika o ostvarivanju prava za vrijeme privremene spriječenosti za rad osiguranika Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 24/17), donosi Odluku broj: 015-180/8-83/17 od 08.08.2017. godine, kojom se propisuje potrebna dokumentacija koju poslodavac ili samozaposleno lice obavezno prilaže uz zahtjev za refundaciju sredstava na ime isplaćene naknade plate za vrijeme privremene spriječenosti za rad, sa početkom primjene od 16.08.2017. godine.

Potrebnu dokumentaciju propisanu gore navedenom odlukom čine:
a) popunjen, potpisan i ovjeren izvještaj o trajanju privremene nesposobnosti-spriječenosti za rad (doznaka za bolovanje);
b) potvrdu o ostvarenim platama za tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je nastala privremena spriječenost za rad-Obrazac ZR-PL (prilikom prvog podnošenja zahtjeva);
c) tri platne liste za mjesece koje prethode mjesecu u kojem je nastala privremena spriječenost za rad (prilikom prvog podnošenja zahtjeva);
d) dokaz o visini osnovice na koju su obračunati i uplaćeni doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje za tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je nastao slučaj privremene spriječenosti za rad (specifikacije ili rekapitulacije ili obrasce MIP-1023 ovjerene od strane Poreske uprave ili obrasce 1002) (prilikom prvog podnošenja zahtjeva);
e) dokaz o isplaćenim platama za tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je nastala privremena spriječenost za rad (izvod iz banke ili nalog za plaćanje) (prilikom prvog podnošenja zahtjeva);
f) popunjen, potpisan i ovjeren spisak isplaćenih naknada plata radnicima (obrazac EZ-6);
g) dokaz o isplaćenoj naknadi plate za mjesec/e na koji/e se odnosi zahtjev za (izvod iz banke ili nalog za plaćanje);
h) dokaz o visini osnovice na koju su obračunati i uplaćeni doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje za mjesec/e na koji/e se odnosi zahtjev (specifikacija ili rekapitulacija ili obrazac MIP-1023 ovjeren od strane Poreske uprave ili obrazac 1002);
i) specifikaciju/e ili rekapitulaciju/e obračunatih i uplaćenih poreza i doprinosa za mjesec/e na koje se odnosi zahtjev; j) platnu/e listu/e za mjesec/e na koje se odnosi zahtjev.

 

Važne odluke

Odluka o izmjenama Odluke o uplatnim računima prihoda budžeta i fondova Brčko distrikta BiH, načinu uplaćivanja tih prihoda i načinu i rokovima izvještavanja korisnika prihoda

Na osnovu člana 11. Zakona o javnoj upravi Brčko distrikta Bosne i Herceqovine '("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH" broj:19/07, 2/08 i 43/08), člana 12. stav (1) tačka c) Zakona o Direkciji za finansije Brčko distrikta BiH ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH" broj: 19/07), člana 26. stav (2) i člana 33. stav (1) tačka j) Zakona o Trezoru Brčko distrikta BiH ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH" broj:3/07, 19/07 i 21/08), direktor Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH, donosi Odluku o izmjenama Odluke o uplatnim računima prihoda budžeta i fondova Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, načinu uplaćivanja tih prihoda i načinu i rokovima izvještavanja korisnika prihoda.

 

0 0

Odaberite pismo:

Najčešća pitanja

Prijava/promjena/odjava na zdravstveno osiguranje

icon

Znate li svoja prava?

Anketa

Da li ste zadovoljni zdravstvenim uslugama?