Obavijesti

Obavijest poslodavcima i samozaposlenim licima (15.08.2017. godine)

Direktor Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko Distrikta BiH, na osnovu člana 20 Pravilnika o ostvarivanju prava za vrijeme privremene spriječenosti za rad osiguranika Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 24/17), donosi Odluku broj: 015-180/8-83/17 od 08.08.2017. godine, kojom se propisuje potrebna dokumentacija koju poslodavac ili samozaposleno lice obavezno prilaže uz zahtjev za refundaciju sredstava na ime isplaćene naknade plate za vrijeme privremene spriječenosti za rad, sa početkom primjene od 16.08.2017. godine.

Potrebnu dokumentaciju propisanu gore navedenom odlukom čine:
a) popunjen, potpisan i ovjeren izvještaj o trajanju privremene nesposobnosti-spriječenosti za rad (doznaka za bolovanje);
b) potvrdu o ostvarenim platama za tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je nastala privremena spriječenost za rad-Obrazac ZR-PL (prilikom prvog podnošenja zahtjeva);
c) tri platne liste za mjesece koje prethode mjesecu u kojem je nastala privremena spriječenost za rad (prilikom prvog podnošenja zahtjeva);
d) dokaz o visini osnovice na koju su obračunati i uplaćeni doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje za tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je nastao slučaj privremene spriječenosti za rad (specifikacije ili rekapitulacije ili obrasce MIP-1023 ovjerene od strane Poreske uprave ili obrasce 1002) (prilikom prvog podnošenja zahtjeva);
e) dokaz o isplaćenim platama za tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je nastala privremena spriječenost za rad (izvod iz banke ili nalog za plaćanje) (prilikom prvog podnošenja zahtjeva);
f) popunjen, potpisan i ovjeren spisak isplaćenih naknada plata radnicima (obrazac EZ-6);
g) dokaz o isplaćenoj naknadi plate za mjesec/e na koji/e se odnosi zahtjev za (izvod iz banke ili nalog za plaćanje);
h) dokaz o visini osnovice na koju su obračunati i uplaćeni doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje za mjesec/e na koji/e se odnosi zahtjev (specifikacija ili rekapitulacija ili obrazac MIP-1023 ovjeren od strane Poreske uprave ili obrazac 1002);
i) specifikaciju/e ili rekapitulaciju/e obračunatih i uplaćenih poreza i doprinosa za mjesec/e na koje se odnosi zahtjev; j) platnu/e listu/e za mjesec/e na koje se odnosi zahtjev.

 

Obavijest obveznicima uplate doprinosa za zdravsтveno osiguranje (16.01.2017. godine)

Obavještavaјu sе obveznici uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje da je u Službenom glasniku Brčko distrikta BiH broj: 1/2017 objavljеnа Odlukа o nazivu i sadržaju obrasca Prijava/promjena/odjava na zdravstveno osiguranje. Оdlukоm је propisan novi obrazac Prijave/promjene/odjave na zdravstveno osiguranje (Obrazac:PR/OD-1). Obrazac PR/OD-1 se popunjava u dva primjerka, od kojih jedan primjerak zadržava podnosilac, a drugi primjerak zadržava Fond zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH. Obrazac PR/OD-1 može sе popuniti elektronski na računaru ili čitko hemijskom olovkom. Popunjеnа, оvјеrеnа i pоtpisаnа priјаvа sе predaje u Fоndu pо istоm pоstupku kao i u prethodnom periodu. Obrazac PR/OD-1 je dostupan u elektronskom obliku na web stranici Fonda: www.fzobrcko.ba i u Fоndu zdrаvstvеnоg оsigurаnја Brčkо distriktа BiH.

Važne odluke

Odluka o izmjenama Odluke o uplatnim računima prihoda budžeta i fondova Brčko distrikta BiH, načinu uplaćivanja tih prihoda i načinu i rokovima izvještavanja korisnika prihoda

Na osnovu člana 11. Zakona o javnoj upravi Brčko distrikta Bosne i Herceqovine '("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH" broj:19/07, 2/08 i 43/08), člana 12. stav (1) tačka c) Zakona o Direkciji za finansije Brčko distrikta BiH ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH" broj: 19/07), člana 26. stav (2) i člana 33. stav (1) tačka j) Zakona o Trezoru Brčko distrikta BiH ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH" broj:3/07, 19/07 i 21/08), direktor Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH, donosi Odluku o izmjenama Odluke o uplatnim računima prihoda budžeta i fondova Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, načinu uplaćivanja tih prihoda i načinu i rokovima izvještavanja korisnika prihoda.

 

0 0

Odaberite pismo:

Najčešća pitanja

Prijava/promjena/odjava na zdravstveno osiguranje

icon

Znate li svoja prava?

Anketa

Da li ste zadovoljni zdravstvenim uslugama?