Javni pozivi

U skladu sa članom 7 Pravilnika o postupku dodjele ugovora za nabavku usluga iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 66/16) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke, broj: 015-180/5-2/20 od 19.02.2020. godine, Fond zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH, objavl...
U skladu sa članom 7 Pravilnika o postupku dodjele ugovora za nabavku usluga iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 66/16) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke, broj: 015-180/5-12/20 od 05.03.2020. godine, Fond zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH, o...
Pozivaju se ljekari iz javnih i privatnih zdravstvenih ustanova sa područja Brčko distrikta BiH, koji su zainteresovani za učešće u radu stručnih komisija Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH, da u skladu sa uslovima i kriterijumima iz ovog Javnog poziva, podnesu prijave i ostalu potreb...
Pozivaju se zdravstvene ustanove sa područja BiH, ovlaštene za obavljanje usluga asistirane reprodukcije, koje su zainteresovane da sa Fondom zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH  zaključe Ugovor o pružanju usluga asisitirane reprodukcije, dа u sklаdu sа uslоvimа i kritеriјumimа iz оvоg jаvnоg pоzivа, p...
Pozivaju se zdravstvene ustanove - apoteke, registrovane na području Brčko distrikta BiH, koje su zainteresovane da sa Fondom zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH zaključe Ugovor o pružanju farmaceutskih usluga izdavanja lijekova sa Dodatne liste lijekova osiguranim licima Fonda, dа u sklаdu sа usl...
0 0

Odaberite pismo:

Najčešća pitanja

Prijava/promjena/odjava na zdravstveno osiguranje

icon

Znate li svoja prava?

Anketa

Da li ste zadovoljni zdravstvenim uslugama?