Fond zdravstvenog osiguranja Brčko

Organizaciona šema

Organi Fonda

Direktor Fonda

Radomir Nikolić, dipl. pravnik

 

Djelokrug rada Fonda

Fond je pravno lice sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim Zakonom,
Osnivačkim aktom, drugim zakonima i podzakonskim propisima, Statutom i drugim opštim aktima Fonda.
Fond se upisuje u sudski registar.
Fond ima žiro račun.
Fond obavlja svoju djelatnost, posluje i učestvuje u pravnom saobraćaju pod nazivom
“Fond zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta Bosne i Hercegovine“.
Naziv Fonda mora se istaknuti na zgradi u kojoj je njegovo sjedište, odnosno u kojoj
obavlja djelatnost radi koje je osnovan.
Skraćeni naziv je „FZO Brčko distrikta BiH“.
Sjedište Fonda je u Brčkom, ul. Vuka S. Karadžića broj 4.

Fond vrši sljedeće poslove u okviru registrovane djelatnosti:

a) sprovođenje politike razvoja i unapređivanja zdravstvene zaštite koja se obezbjeđuje zdravstvenim osiguranjem;
b) planiranje i prikupljanje novčanih sredstava svih oblika zdravstvenog osiguranja kojima se finansiraju zdravstvene usluge i administrativni troškovi Fonda;
c) obavljanje poslova u vezi sa ostvarivanjem prava osiguranika i osiguranih lica Fonda, briga o zakonitom i blagovremenom ostvarivanju tih prava, te obezbjeđivanje stručne pomoći osiguranicima u ostvarivanju prava i zaštiti njihovih interesa;
d) obavljanje poslova ugovaranja sa svim zainteresovanim javnim i privatnim zdravstvenim ustanovama i radnicima o pružanju zdravstvenih usluga uz poštivanje važećih procedura;
e) određivanje kriterijuma i načina korišćenja naknada osiguranicima za nastale troškove koji spadaju u obim prava iz zdravstvene zaštite;
f) određivanje obima i vrste prava iz osiguranja, visine naknada plate u toku privremene spriječenosti za rad na teret Fonda, kao i način valorizacije osnovice za naknadu plate u toku privremene spriječenosti za rad;
g) učestvovanje u izradi i sprovođenje međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju u dijelu koji se odnosi na obavezno zdravstveno osiguranje;
h) obračunavanje dugovanja i potraživanja troškova zdravstvenog osiguranja i druge poslove u skladu sa međunarodnim ugovorima;
i) praćenje obračuna dugovanja i potraživanja troškova zdravstvenog osiguranja;
j) obavljanje poslova u vezi sa korišćenjem zdravstvene zaštite u inostranstvu;
k) u saradnji sa Odjeljenjem za zdravstvo i ostale usluge Vlade Distrikta (u daljem tekstu: Odjeljenje za zdravstvo) obavljanje nadzora kontrole poslovanja davalaca zdravstvenih usluga, u vezi sa zaključenim ugovorima za tekuću godinu;
l) obavljanje poslova izrade podzakonskih i drugih akata u vezi sa ostvarivanjem prava iz zdravstvenog osiguranja za čije donošenje su nadležni organi Distrikta i organi Fonda;
m) obavljanje poslova vodjenja evidencija, u oblasti obaveznog zdravstvenog osiguranja, a po potrebi uvodi dodatna statistička istraživanja od interesa za zdravstveno osiguranje;
n) uređivanje ostalih pitanja u vezi sa ostvarivanjem prava iz zdravstvenog osiguranja;
o) saradnja sa ostalim institucijama u Bosni i Hercegovini i Brčko distriktu BiH;
p) izrađivanje i distribucija svih potrebnih obrazaca za zdravstveno osiguranje;
r) drugi poslovi utvrđeni Zakonom, Osnivačkim aktom, Statutom i drugim propisima i aktima Fonda.

Pored navedenih poslova, u Fondu se obavljaju i sljedeći poslovi:

 1. prijava i odjava osiguranika i osiguranih lica sa prebivalištem na teritoriji sjedišta; 
 2. izdavanje i ovjera isprava kojima se utvrđuje i dokazuje svojstvo osiguranog lica;
 3. uspostavljenje i vođenje kartoteke osiguranih lica; 
 4. utvrđvanje prava na ortopedska i druga pomagala, te ovjera izdatih naloga za navedena pomagala i njihovo evidentiranje;
 5. kontrola obračuna i isplata putnih i drugih troškova u vezi sa ostvarivanjem zdravstvene zaštite i njihovo evidentiranje;
 6. prijem, evidentiranje, ovjera i izdavanje obrazaca u vezi sa sprovođenjem međunarodnih sporazuma o socijalnom osiguranju u dijelu koji se odnosi na zdravstveno osiguranje;
 7. obezbjeđivanje i vodenje statističkih podataka o osiguranicima i osiguranim licima;
 8. vođenje evidencije o uplati doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje svih obveznika obračuna i uplate doprinosa;
 9. kontrola osiguranika koji se nalaze na bolovanju;
 10. vođenje evidencije o uplati doprinosa za zdravstveno osiguranje po obvezniku doprinosa i osiguraniku, kao i potrošnje po obvezniku i licima osiguranim po njegovom osnovu;
 11. kontrola i plaćanje računa za zdravstvene usluge;
 12. kontrola obračuna isplaćenih naknada u toku privremene spriječenosti za rad i refundiranje istih;
 13. evidencija izdatih lijekova;
 14. rješavanje u prvom stepenu o pravima iz obaveznog zdravstvenog osiguranja;
 15. izvršavanje i drugih prava, obaveza i odgovornosti koji su regulisani zakonskim propisima i opštim aktima Fonda.
0 0

Odaberite pismo:

Najčešća pitanja

Prijava/promjena/odjava na zdravstveno osiguranje

icon

Znate li svoja prava?

Anketa

Da li ste zadovoljni zdravstvenim uslugama?